News & Updates


Maldives Visitor Survey June 2014

Download   ނަންބަރު:  (PR)88-SS/88/2014/13   ޚަ ބަ ރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ 95 އިންސައްތަ “އުންމީދު ކުރިވަރަށް ޗުއްޓީ ހިތްހަމަ ޖެހޭ”: ދިރާސާ މި މިނިސްޓްރީއިން މިއަހަރުގެ ޖޫންމަސް ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ކޮށްފައިވާ “މޯލްޑިވްސް ވިޒިޓަރ ސާރވޭ 2014″ އިން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު ބައެއް ކަންތައްތަކާއިގުޅޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަންއެއް 14 އޭޕްރިލް 2014 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލްގެ އަބާރަނަ ރޫމްގައި ވަނީކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. މިސާރވޭގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ފަތުވެރިން […]

Briefing session for the delegates from associated Chinese chamber of commerce and industries in Malaysia (acccim), Stelco,Male Maldives

A team of investors from the Associated Chinese Chamber of Commerce and Industries in Malaysia (ACCCIM) arrived in Maldives on 15th November 2014 for an official visit. A briefing and networking session for the delegates was held on 16th November 2014 at STELCO,Male,Maldives, organized by the Ministry of Economic Development. The State Minister of Ministry […]

Civil Service Conference 2014

Civil Service Conference 2014

Officials from the Ministry of Tourism participated in the Civil Service Conference 2014 held from 28th October to 30th October 2014. This conference was attended by Permanent Secretary, Dr. Ahmed Salih, Coordinator, Mr. Ahmed Shamoon, Director General, Ms. Aishath Ali and Deputy Director General, Mr. Hassan Zameel from the Ministry, where Mr. Zameel presented a […]

Login

Lost your password?