މީޑިޔާ

ÞšÞ¦Þ„Þ¦ÞƒÞª

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image
image

ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ. ގެ ގްލޯބަލް ޓޫރިޒަމް ކްރައިސިސް ކޮމިޓީ ގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟