މީޑިޔާ

އިއުލާން

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image
image

ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލަކާއި ޔޮޓް ބަނދަރެއް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލުން

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟