މީޑިޔާ

ޚަބަރު

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image
image

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ކައުންސިލްގެ ސޭފް ޓްރެވަލް ސްޓޭމްޕް ރާއްޖެ ހާޞިލްކޮށްފި

ރާއްޖެއިން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ހަރުދަނާ ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ ހަމަތަކެއް ޤާޢިމް ކުރުމުގެ ސަބަބުން، ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިކަން ފާހަގަކޮށް ސޭފް ޓްރެވަލް ސްޓޭމްޕް ރާއްޖެއަށް އަރުވައިފިއެވެ. 

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟