ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅުއްވުމަށް

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ.

  • 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހ.ޒޮނޭރިއާ، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20057، ދިވެހިރާއްޖެ
  • [email protected]
  • +960 332 3228

އިންޑަސްޓްރީ އެކްސިޑެންޓް / އިންސިޑެންޓް ރިޕޯޓިންގ ފޯކަލްޕޮއިންޓް

ޑިޕާޓްމެންޓްތަކާއި ސެކްޝަންތަކަށް ގުޅުއްވުން

  • ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އިންފޯރމޭޝަން އޮފިސަރ
  • އަޙްމަދު ޢަބީރު އިސްމާޢީލް
  • +960 796 6634 / +960 302 2223

މިނިސްޓްރީއަށް އޮންލައިން މެސެޖް ފޮނުވުން  https://message.gov.mv/en/messages ބޭނުން ކޮއްލައްވާ 

 

ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޖަވާބު ދޭނަމެވެ.

image
 
 
 
 
 
 

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ސަރކިއުލަރ

recent

recent

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟