މީޑިޔާ

ނޫސްބަޔާން

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image
image

ތާރީޚާއި ސަޤާފަތަކީ ފަތުރުވެރިކަން ސިންދަފާތު ކުރުމުގެ މުސްތަޤުބަލްކަމުގައި މިނިސްޓަރ އަލީ ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟