މީޑިޔާ

ނޫސްބަޔާން

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image
image

5 ވަނަ ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް ކޮންފަރެންސް ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަޙީދު މެލޭޝިޔާއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވައިފި

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟