މީޑިޔާ

އިއުލާން

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image
image

ކަރަންޓީން އަދި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ރިޒޯޓެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް 1 (އެކެއް) ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުން

މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)88-PS/88/2020/59 (01 ނޮވެންބަރު 2020) އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ކަރަންޓީން އަދި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގެގޮތުގައި ހަމަޖައްސާ ރިޒޯޓެއްގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތުކުގެ 2 (ދޭއް) ވަނަ ނުކުތާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިސްލާހުކޮށް އާޢްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

  1. މާލެ އަތޮޅު (ކ)، އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި (އއ)، އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި (އދ)، ފެލިދިއަތޮޅު (ވ)، ފާދިއްޕޮޅު (ޅ) ނުވަތަ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި (ބ) ރިޒޯޓެއް ކަމުގައިވުން.

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟