މިނިސްޓްރީގެ އިސް ވެރިން

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ

image

އިބްރާހިމް ފައިސަލް

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން

image

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނާޒިމް މުޙައްމަދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޓޫރިޒަމް

image

ޙާރިޘް މުޙައްމަދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޓޫރިޒަމް

image

މުންޢިމް އަނީސް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޓޫރިޒަމް

image

މުހައްމަދު ނިހާދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޓޫރިޒަމް

މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުން

image

އިބްރާހިމް ޔޫސުފްފުޅު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު

image

މުޙައްމަދު ޔާމީން އަޙްމަދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު

image

ނާޝިމާ ޢަބްދުއްލަޠީފް

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު

image

އިބްރާހީމް ސުޢޫދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު

image

އަޝްހަދު ސަޢީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު

image

އަޙްމަދު މާއިސް

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު

image

މަރްޔަމް ނަޝީޠާ ނަޝީދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު

image

މުޙައްމަދު މުންޞިފް ރުޝްދީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު

image

އަޙްމަދު ޝިފާޒް

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު

image

މީނާސް ޝައުޤީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު

image

ޢާއިޝަތު ޝިމާނީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟