މިނިސްޓްރީގެ އިސް ވެރިން

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ

image
އިބްރާހިމް ފައިސަލް

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ

މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުން

image

މުޙައްމަދު ޔާމީން އަޙްމަދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު

image

އިބްރާހިމް ޔޫސުފްފުޅު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު

ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީ

image

ފާތިމަތު ނިލްފާ

ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީ

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟