މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު (އާރް.ޓީ.އައި.)

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު (އާރް.ޓީ.އައި.)

12 ޖުލައި 2014 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފާސްކުރެވުނު މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ގެ ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން، ދަޢުލަތުގެ އިދާރާ ތަކުން އުފައްދާ ނުވަތަ ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ އަސާސީ އިންސާނީ ހައްގެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅިގެން ދިޔައެވެ.

މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އެދޭނެ ގޮތް

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތެއް ހޯދަން އެދޭން ވާނީ ފޯމަކުންނެވެ..

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާޢިދުގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި ހޯދައިދިނުމަށް ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ މި މިނިސްޓްރީއަށް މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުންނާއި އިންފޯރމޭޝަން އޮފިސަރ ޢަމަލު ކުރާނޭގޮތް ފަސޭހައިން ސާފުވާނޭ ފަދައިން މިކަމުގައި ޢަމަލު ކުރާނޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށް، ގެޒެޓްގައި ހިމަނާ ޝާއިޢު ކޮއްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟