ޑިޕާރޓްމަންޓްސް

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 

އިންޑަސްޓްރީ އެކްސިޑެންޓް / އިންސިޑެންޓް ރިޕޯޓިންގ ފޯކަލްޕޮއިންޓް

ޑިޕާޓްމެންޓްތަކާއި ސެކްޝަންތަކަށް ގުޅުއްވުން

  • ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އިންފޯރމޭޝަން އޮފިސަރ
  • ހައްވާ ނަދުރާ
  • +960 302 60223

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟