ކުރީގެ މިނިސްޓަރުން

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image
image

ޑރ. އަބްދުއްﷲ މައުސޫމް

9 ޖުލައި 2020 އަށް ނޮވެމްބަރ 2018 މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 

image

ޢަލީ ވަޙީދު

17 ނޮވެމްބަރ 2018 އިން 9 ޖުލައި 2020 އަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

image

މޫސާ ޒަމީރު

28 އޮކްޓޯބަރ 2015 އިން 16 ނޮވެމްބަރ 2018 އަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

image

އަޙްމަދު ޢަދީބު ޢަބްދުލްޣަފޫރު

12 ފެބްރުއަރީ 2012 އިން 22 ޖުލައި 2015 އަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ

image

ޑރ. މަރިޔަމް ޒުލްފާ

7 ނޮވެމްބަރ 2010 އިން 7 ފެބްރުއަރީ 2012 އަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ

image

ޑރ. ޢަހްމަދު ޢަލީ ސަވާދު

12 ނޮވެމްބަރ 2008 އިން 29 ޖޫން 2010 އަށް، އަދި 7 ޖުލައި 2010 އިން 12 އޮގަސްޓް 2010 އަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ

image

ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް

ސެޕްޓެމްބަރ 2008 އިން ނޮވެމްބަރ 2008 އަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

image

ޑރ. ޢަބްދުﷲ މައުސޫމް

15 ޖުލައި 2008 އިން 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2008 އަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

image

ޑރ. މަހަމޫދު ޝައުޤީ

14 ޖުލައި 2005 އިން 14 ޖުލައި 2008 އަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

image

ޑރ. މުސްތަފާ ލުތުފީ

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2004 އިން 13 ޖުލައި 2005 އަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

image

ހަސަން ސޯބިރު

11 ނޮވެމްބަރ 1998 އިން 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2004 އަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

image

އިބްރާހިމް ހުސައިން ޒަކީ

11 ނޮވެމްބަރ 1993 އިން 10 ނޮވެމްބަރ 1998 އަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

image

ޢަބްދުﷲ ޖަމީލް

27 މެއި 1991 އިން 10 ނޮވެމްބަރ 1993 އަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

image

އިސްމާއީލް ޝަފީޢު

30 މެއި 1990 އިން 26 މެއި 1991 އަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

image

އަހުމަދު މުޖުތަބާ

5 ޖެނުއަރީ 1989 އިން 29 މެއި 1990 އަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟