މީޑިޔާ

ޚަބަރު

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image
image

2018 ވަނަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރމަސް ނިމުނު އިރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް %7.3 ގެ ކުރިއެރުމެއް

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟