މީޑިޔާ

ޚަބަރު

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image
image

އޮގަސްޓް މަހުގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް %9.1 ގެ ކުރިއެރުމެއް

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟