މީޑިޔާ

ޚަބަރު

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image
image

ހއ.އުލިގަމުން ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ އަދި ޔޮޓް ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ބީލަމާއި ގުޅޭ

ހއ. އުލިގަމުގައި ޔޮޓް ބަނދަރަކާއިއެކު ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް 36 ހެކްޓަރުގެ ބިން ދޫކުރުމަށް 11 އޮކްޓޯބަރ 2020 ގައި މި މިނިސްޓްރީއިން އިޢުލާން ކުރުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ފަރާތްތަކުން މިބީލަމާއިބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް، 2 ފަރާތަކުން ބީލަން ފޮތް ގަނެފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، 5 ނޮވެމްބަރ 2020 ގައި ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، މި ނޮވެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހއ. އުލިގަމުގައި ޔޮޓް ބަނދަރާ އެކު ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބީލަން އަލުން ހުޅުވާލުމަށް މިމިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟