މީޑިޔާ

ޚަބަރު

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image
image

2020 ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީމަހު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް %14.3 ގެ ކުރިއެރުމެއް

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟