މީޑިޔާ

ޚަބަރު

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image
image

2019 ވަނަ އަހަރު ފެބުރުއަރީމަހު ރާއްޖޭއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު %16.8 އިތުރުވެއްޖެ

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟