މީޑިޔާ

ނޫސްބަޔާން

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image
image

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ. އިން ދޫކޮއްފައިވާ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާއި ގުޅޭ

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟