މީޑިޔާ

އިއުލާން

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image
image

އިޢުލާން ބާތިލްކުރުން

ކޮވިޑް-19ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިން އަދި މިދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ކަރަންޓީންކުރުމަށާއި އައިސޮލޭޓް ކުރުމަށް މިވަގުތު އިތުރު ތަނެއް ބޭނުންނުވާތީ، ކަރަންޓީންކުރުމަށާއި އައިސޮލޭޓް ކުރުމަށް ހުޅުމާލެއިން ވަކި ޙާއްސަ 3 (ތިނެއް) ޓޫރިސްޓު ގެސްޓުހައުސް/ހޮޓާ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ޝަޢުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށް ކުރެވެނު ނަންބަރު (IUL)88-PS/88/2020/61 (08 ނޮވެންބަރު 2020) އިޢުލާން ބާތިލްކޮށްފައިވާކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟