މީޑިޔާ

ޚަބަރު

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image
image

2018 ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީމަހު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު %19.2 އިތުރު

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟