މީޑިޔާ

ޚަބަރު

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image
image

ހަފްތާ 14ގެ މަގުޗާޓުގެ ދަށުން، އީކޯ-ޓޫރިޒަމްގެ މަޝްރޫޢުއެއް އެކުލަވާލައި އިފްތިތާޙުކުރުން

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟