މީޑިޔާ

ޚަބަރު

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image
image

2019 ވަނަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރު މަހު ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް %15.4 ގެ ކުރިއެރުމެއް

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟