image

ޓޫރިޒަމް ފެސިލިޓީތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ފަތުރުވެރިން ބޭތިއްބުމަށް ޓޫރިޒަމް ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި މިނިސްޓްރީގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ރިސޯޓުތަކާއި، ހޮޓާތަކާއި، ގެސްޓްހައުސްތައް އަދި ސަފާރީ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ

0

ރިސޯޓް

0

ހޮޓެލް

0

ގެސްޓްހައުސް

0

އުޅަނދުފަހަރު

0

ޑައިވް ސެންޓަރ

0

ޓްރެވަލް އޭޖެންސީ

0

ޓުއަރ ގައިޑް

0

ޔޮޓް މެރީނާ

map

ރަސްމީ ޕަބްލިކޭޝަންތައް

މި މިނިސްޓްރީއިން ޝާއިޢު ކުރަމުންދާ އެކިއެކި ފަބްލިކޭޝަންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ރާއްޖޭގެ މުޅި ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އިން ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަމަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.

shape
shape
shape
shape
shape
shape
ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ޑޭޓާގެ އެހީގައި ޓޫރިޒަމަށް އިތުރު ކުރިއެރުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާއި ގުޅޭ ހުރިހާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ހަދާ، ބަލަހައްޓާ، ޝާއިޢު ކުރަމުންދަނީ މި މިނިސްޓްރީގެ ޓޫރިޒަމް ރިސަރޗް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ސެކްޝަނުންނެވެ.

image image image image

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟