image

ޓޫރިޒަމް ފެސިލިޓީތައް

 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ފަތުރުވެރިން ބޭތިއްބުމަށް ޓޫރިޒަމް ޤާނޫނުގެ ދަށުން މި މިނިސްޓްރީގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ރިސޯޓުތަކާއި، ހޮޓާތަކާއި، ގެސްޓްހައުސްތައް އަދި ސަފާރީ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

 

ދިވެހިރާއްޖެ

0

ރިސޯޓް

0

ހޮޓެލް

0

ގެސްޓްހައުސް

0

އުޅަނދުފަހަރު

0

ޑައިވް ސެންޓަރ

0

ޓްރެވަލް އޭޖެންސީ

0

ޓުއަރ ގައިޑް

0

ޔޮޓް މެރީނާ

map

ރަސްމީ ޕަބްލިކޭޝަންތައް

 

މި މިނިސްޓްރީއިން ޝާއިޢު ކުރަމުންދާ އެކިއެކި ފަބްލިކޭޝަންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ރާއްޖޭގެ މުޅި ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އިން ވެދެއްވާ އެހީތެރިކަމަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.

shape
shape
shape
shape
shape
shape

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟